Om Christine Bedinger | kognitia.se

Om Christine Bedinger

Kliniskt arbete

Christine är legitimerad psykolog och specialist i neuropsykologi och har sedan 2003 varit kliniskt verksam vid den psykiatriska heldygnsvården vid Psykiatri Nordväst. Hon har mångårig erfarenhet av neuropsykologisk/neuropsykiatrisk utredning, personlighetsutredning, funktionsbedömning och psykiatrisk diagnostik av patienter med psykossjukdomar, personlighetsstörningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra svåra och komplexa psykiatriska tillstånd.

Christine har ett speciellt intresse för den praktiska och terapeutiska användbarheten av testresultat. Hon har under ledning av Dr Stephen Finn genomgått återkommande träning i Therapeutic Assessment www.therapeuticassessment.com. Detta är en metod som integrerar psykologisk utredningsmetodik och psykoterapi och som syftar till att åstadkomma en terapeutisk effekt av själva utredningsprocessen.

Samordnaruppdrag

2018 – Psykologiskt Ledningsansvarig (PLA) vid Psykiatri Nordväst

2012 – Studierektor för psykologer och PTP-psykologer vid Psykiatri Nordväst

2008 – 2012 Psykologsamordnare samt ansvarig för Psykiatri Nordvästs program för PTP-psykologer, som i nuläget omfattar 14 platser.

2009-2012  Samordnare för ett psykiatriskt team inom Psykiatri Nordväst speciellt inriktat på tidigt omhändertagande av nyinsjuknade i psykos.

Metodutveckling

Christine har ett stort intresse för metodutveckling och har samarbetat med Pearson Assessment www.pearsonassessment.se och Harcourt Assessment i flera projekt med neuropsykologiska testbatterier.

WAIS-5 och WMS-5 (2018- ): Pågående arbete där Christine har rollen som klinisk expert

WAIS-IV (2009-2010): Deltog i projektgruppen för den skandinaviskt normerade versionen av WAIS-IV som blev färdig i december 2010.

D-KEFS (2006): Medverkade i arbetet med anpassning och utprövning av den svenska versionen och hade även en konsultativ funktion.

WAIS-III NI (2004): Hade en mycket aktiv del i utvecklandet, utprövningen samt skapande av manualen till den neuropsykologiska versionen av WAIS-III.

WAIS-III (2003): Deltog som testledare i utprövningen av svenska versionen.

Övriga publikationer

Svenska Psykiatriska Föreningen (2009) Schizofreni – kliniska riktlinjer för utredning och behandling. Gothia Förlag.

Medlem i den skrivande arbetsgruppen.

Undervisning

Undervisar vid högskoleutbildningar för psykologer och läkare. Har bl.a. återkommande uppdrag vid Stockholms Universitet och Karolinska Institutet.

Håller regelbundet utbildningar och föreläsningar vid Psykiatri Nordvästs utbildningsprogram för PTP-psykologer.

Föreläser vid specialistutbildningar för psykologer och läkare.

Kursledare vid åtskilliga kurser för yrkesverksamma psykologer, organiserade av olika utbildningssamordnare, utbildningsföretag samt i egen regi.

Handledning

Handleder sedan många år tillbaka psykologkandidater, PTP-psykologer och leg psykologer vid Psykiatri Nordväst. Handleder klinikens neuropsykiatriska team. Har genom Kognitia Psykologkonsult AB pågående handledningsuppdrag runtom i Sverige med psykologer verksamma inom vuxenpsykiatrins öppen- och heldygnsvård.

Medlem i

Sveriges Psykologförbund www.psykologforbundet.se

Sveriges Neuropsykologers Förening www.neuropsykologi.org

Sveriges Kliniska Psykologers Förening

Övriga styrelseuppdrag

2011-2013 Ordförande i Sveriges Neuropsykologers Förening

2006-2011 Sekreterare i riksstyrelsen för Sveriges Neuropsykologers Förening.Kognitia

All information på webbplatsen är © Kognitia
om inte annat anges.